Leefomgeving

De leefomgeving is een duur woord voor de ruimte waarin we leven, de openbare ruimte. Het zorgen voor een schone, hele en veilige omgeving is een belangrijke taak voor de gemeente. Als de openbare ruimte op orde is dan voelen we ons prettiger. Een omgeving die bijdraagt aan het “gelukkig ouder worden”. We moeten de openbare ruimte wel met ons allen delen en er is helaas te weinig ruimte om alles mogelijk te maken. Waar bomen staan kunnen geen auto’s parkeren. En waar je prettig wil fietsen heb je liever geen auto’s. Het is dus voortdurend zoeken naar een goed evenwicht tussen wat prettig is en wat nodig is. INbox zet zich in voor een goede inrichting die bijdraagt aan onze gezondheid, niet alleen voor de komende jaren maar ook op langere termijn.

  • Groenbeheer

Waar gaat dit over?
Groen is van levensbelang in onze openbare ruimte. Bomen zorgen voor zuurstof, maar ook voor schaduw en verkoeling. Ecologische groenstroken zorgen voor biodiversiteit en op grasvelden krijgt de jeugd ruimte om te spelen.

Wat vindt INbox?
De gemeente Boxtel is een groen dorp in het groene hart van Brabant. INbox vindt dat we dat zo moeten houden. Groen is belangrijk voor de mens. Door te zorgen voor voldoende biodiversiteit helpen we de natuur te overleven en kan de natuur zorgen voor de grondstoffen die we zo had nodig hebben. Groen vermindert de opwarming van de aarde. Bomen zorgen voor schaduw en zijn de longen van de aarde. INbox kapt alleen bomen als het niet anders kan, en voor elke gekapte boom zetten we er minstens twee voor terug. Door de juiste zorg voor het groen blijft de openbare ruimte aantrekkelijk.

  • Beheer openbare ruimte 

Waar gaat dit over?
De openbare ruimte bestaat niet alleen uit de wegen, de openbare verlichting en het groen, maar ook onder de grond liggen belangrijke voorzieningen zoals het riool. Zonder goede wegen en riolering zou onze gezondheid een stuk minder zijn. Een goed ingerichte openbare ruimte draagt bij aan een goed leefklimaat.

Wat vindt INbox?
De basis moet op orde zijn, de inrichting duidelijk voor iedereen. INbox wil geen oneffen voetpaden en trottoirs, verlaagde trottoirbanden bij de kruispunten en de fietspaden liefst in rood asfalt. Dat kan niet in één keer maar er moet een goed plan komen en dat voeren we uit. En het allerbelangrijkste: de openbare ruimte moet schoon en heel zijn en veilig om in te bewegen. En als we ouder worden, dan willen we we hier en daar tijdens onze wandeling kunnen uitrusten op een bankje. 

  • Verkeer

Waar gaat dit over?
Verkeer gaat om bereikbaarheid. Verkeer is en blijft een moeilijk thema. Je kunt het nooit voor iedereen goed doen. Het gaat over de manier waarop je ergens kunt komen. Hoe ga je naar je werk, naar de winkels of naar iets buiten Boxtel? Hoe kan jouw bezoek bij jou komen? Verkeer gaat ook om keuzes maken. We hebben niet overal genoeg ruimte voor en we kunnen niet alles betalen.

Wat vindt INbox?
INbox kiest voor goede leefbaarheid en dat vraagt dat we de auto wat vaker laten staan. Dat betekent wel dat we ons sterk maken voor goede en duidelijke alternatieven. Boxtel snakt naar een over-all visie op verkeer en mobiliteit. Move’31 is daarvoor hét document. Deze verkeersvisie gaat ervan uit dat de infrastructurele maatregelen vanuit het programma PHS worden gerealiseerd, Dit impliceert o.a. dat de Baroniestraat niet langer de verbindingsweg is van oost naar west, dwars door Boxtel, en dat de Kapelweg wordt ontlast van het verkeer van het industrieterrein richting Oisterwijk. De bewoners van die straten hebben ook recht op goede leefbaarheid. De fietsonderdoorgang bij de dubbele spoorwegovergang is daarvoor een prima middel.

INbox zet in op prima fietspaden, en niet alleen maar naar het centrum. Wil je toch met de auto? Dat moet kunnen, zeker als je ervan afhankelijk bent. Maar, dan mag je er best wel iets meer moeite voor doen. INbox zorgt dus goed voor zowel de auto als de fiets, maar als we moeten kiezen gaat de fietser voor.

INbox wil onduidelijke en gevaarlijke verkeerssituaties aanpakken en oplossen. De inrichting van de straat moet voor iedereen duidelijk en helder zijn. We luisteren daarbij goed naar onze inwoners, maar zijn duidelijk als het niet kan of niet betaalbaar is. INbox belooft geen luchtkastelen.

  • Parkeren

Waar gaat dit over?
Autobezit is een belangrijk aspect in onze welvaart en welbevinden. Helaas neemt de auto veel ruimte in beslag, ruimte die schaars, zeker in het centrum. Het is niet altijd te vermijden om de auto te gebruiken en in die situaties moeten we ook ergens kunnen parkeren. En ook voor de fiets moet er in het centrum voldoende ruimte zijn voor goede fietsenstallingen op de juiste plekken.

Wat vindt INbox?
INbox wil een gezellig en leefbaar centrum en veel autoverkeer draagt daar niet aan bij. Het voorkomen van autoverkeer in het centrum vraagt dat er goede fietsenstallingen komen met voldoende plekken op de juist plaats.

INbox wil betaald parkeren zoveel mogelijk voorkomen, maar het is een goede manier om de beschikbare plekken in te zetten voor de juiste doelgroepen. Als we niets doen staan er in de nabijheid van het station vooral auto’s van treinreizigers en kunnen bewoners niet meer parkeren. Als we in het centrum alles gratis maken dan staan er de hele dag auto’s, maar als je die noodzakelijk boodschap wil doen, kun je nergens je auto kwijt. Betaald parkeren kan helpen om te zorgen dat er plaats is voor hen die dat echt nodig hebben.

  • Wonen

Waar gaat dit over?
Wonen gaat over Volkhuisvesting. Iedereen wil graag een passende woning en al jaren is de vraag naar woningen groter dan het aanbod. Ouderen blijven langer thuis wonen en jongeren kunnen vaak de koop van een eigen starterswoning nauwelijks betalen. Ook huurwoningen moeten aan steeds meer eisen voldoen waardoor ook de huren steeds hoger worden.

Wat vindt INbox?
De gemeente bouwt zelf geen woningen. INbox is van mening dat de gemeente wel moet bevorderen dat de woningbouwvereniging en ontwikkelaars huur- en koopwoningen aanbieden, waaraan behoefte is. De vraag naar woningen wordt steeds diverser. INbox wil meewerken aan de bouw van de juiste woningen op de juiste plaatsen, maar dat mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Iedereen moet gelukkig ouder kunnen worden. Wij willen de doorstroming van een starterswoning naar een gezinswoning (jonge gezinnen) stimuleren en bevorderen en ook de doorstroming van een gezinswoning naar een passende ouderenwoning. INbox ziet daarbij kansen voor andere woonvormen en wil de komst daarvan ondersteunen. Kortom, de juiste woningen bouwen zoals de woningmarkt dat nu vraagt.

  • Ruimtelijke ontwikkeling

Waar gaat dit over?
Bij ruimtelijke ontwikkeling gaat het om het zoeken naar de juiste plekken voor de juiste ontwikkelingen. Waar kunnen woningen worden gebouwd, waar moeten we nog meer hoogbouw toestaan zoals Hoogheem, waar liggen kansen voor de uitbreiding van werkgelegenheid en welke groengebieden moeten we zeker behouden?

Wat vindt INbox?
Boxtel ligt voor het grootste deel al knel tussen het industrieterrein, het spoor en de snelweg. Dat is historisch zo gegroeid. Dat is niet bevorderlijk voor onze leefbaarheid maar daar kunnen we weinig aan doen. Waar we wel wat aan kunnen doen is dat we bij nieuwe ontwikkelingen voor werk- of woonlocaties goed moeten letten op de consequenties voor bereikbaarheid, geluid en stank. Nieuwe voorzieningen zijn nodig maar INbox zet zich in om de overlast daarvan zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoogbouw biedt mogelijkheden om op schaarse grond woningen te realiseren die geschikt zijn voor zowel jongeren als ouderen. Hoogbouw kan niet overal en we moeten selectief zijn met het aanwijzen van plaatsen waar het kan. INbox gelooft in een gemengde vorm van starterswoningen en woningen, waarin we prima kunnen wonen als we wat ouder zijn. 

  • Grondexploitaties

Waar gaat dit over?
Een grondexploitatie is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan (zoals een nieuw bestemmingsplan) in beeld te brengen. Aan de kostenkant staan bijvoorbeeld de aankoop van grond, het bouwrijp maken ervan en het inrichten van de openbare ruimte. Aan de opbrengstenkant staan de verkoop van bouwrijpe grond en alle eventuele subsidies en bijdragen.

Wat vindt INbox?
INbox stimuleert ontwikkelingen, liefst voor het realiseren van voorzieningen voor alle bewoners en bedrijven. Daar hoeft de gemeente geen geld aan te verdienen, maar het mag ook niet zijn dat de kosten voor de gemeente hoger zijn dan de baten. INbox vindt dat het juiste uitgangspunt voor onderhandelingen met ontwikkelaars en wil daar helder en duidelijk in zijn. Indien wij Vorst-B alleen vanuit innovatieve duurzaamheid mogen ontwikkelen, zoals het idee achter Greentech, gaan wij daarvoor.