Maatschappelijke ontwikkelingen

De samenstelling van de bevolking in Boxtel verandert. In leeftijdsopbouw en naar herkomst. Boxtel vergrijst en dat brengt met zich mee dat de groep werkende mensen kleiner wordt en dat de druk op de gezondheidszorg toeneemt. Met invoering van de Jeugdwet, de nieuwe WMO en de Participatiewet heeft de gemeente Boxtel er vanaf 2015 een groot aantal taken bij gekregen. Daarbij gaat het vooral om taken ter ondersteuning van kwetsbare inwoners. De verschuiving naar een participatiesamenleving én de decentralisaties gaan gepaard met grote bezuinigingen. Voor Boxtel heeft dat flinke financiële gevolgen.

De gemeente heeft het niet langer alleen voor het zeggen. Regionaal moet er worden samengewerkt. Ook nemen inwoners het heft vaker zelf in handen. Individueel of met elkaar in kleine sociale verbanden. We zien het ontstaan van  zorgcoöperaties. De werkgroep ouderen komt met een ouderenbeleid.

Ook bij INbox wint de gedachte terrein dat de overheid niet altijd of in alle gevallen volledige hulp en ondersteuning hoeft te bieden. De mate waarin de gemeente zich terug moet en kan trekken, zal onderwerp zijn én blijven van het politieke debat. We zijn van mening dat het meer gaat om maatwerk en individuele oplossingen en zetten vooral in op het voorkomen en daarmee verminderen van de zorgbehoefte.

  • Maatschappelijk werk

Waar gaat dit over?
Ouderen wonen steeds langer zelfstandig en dat geldt ook voor mensen met een beperking. De behoefte aan die begeleiding en ondersteuning neemt daardoor toe. Daarvoor is meer nodig dan wat door de professionele zorg kan worden geboden. De zorg voor elkaar is belangrijker dan ooit.

Wat vindt INbox?
Boxtel heeft een grote groep actieve, betrokken senioren en vrijwilligers die midden in de maatschappij staan. INbox koestert deze groep. Aan motivatie ontbreekt het hen niet. Aan ondersteuning wel. Gebruik hun expertise waardoor zogeheten 2-e lijns-zorg sneller wordt voorkomen. Wij zetten in op een gezonde leefstijl. Stimuleren beweging en deelname o.a. door zorg voor goed begaanbare wegen. INbox is  voorstander van wijksteunpunten waar aandacht is voor zorg, maatschappelijke ondersteuning en recreatie. Zorg en aandacht gaan vereenzaming tegen. Dat is een belangrijke pijler onder ons ouderenbeleid.

  • Inkomensvoorziening

Waar gaat dit over?
De basis voor ieders inkomen is het verrichten van arbeid. Niet iedereen is daartoe in staat en dan zijn er sociale voorzieningen om bij te springen. Iedereen die recht  heeft op  een financiële ondersteuning  of een  uitkering  moet zich houden aan de regels die passen bij onder andere armoedebeleid en schuldhulpverlening.

Wat vindt INbox?
Dat iedereen recht heeft op een basisinkomen is duidelijk. Aanvragen hiervoor dienen eenvoudig voorgelegd te kunnen worden. Een kritische, objectieve beoordeling hierbij is vereist. INbox wil samenwerken met partners die vroeg kunnen signaleren of er sprake is van armoede en/of schuld. Daarmee kunnen we tijdig het hulptraject opstarten. Hierbij moeten wij vooral oog hebben voor laaggeletterden, mensen met een beperking, statushouders en hulpbehoevende ouderen.. Gezien de extreme lasten vanuit de uitvoering van de WMO, dienen wij alles wat wordt “aangeboden“ extra tegen het licht te houden.

  • Minderheden

Waar gaat dit over?
Tot minderheden behoren; statushouders, vluchtelingen en arbeidsmigranten,  die tijdelijk of voor langere tijd in onze gemeente blijven. Taal, inburgering en huisvesting zijn voor hen belangrijk.

Wat vindt INbox?
Voor nieuwe statushouders gaan wij inzetten op participatie aan taallessen en vrijwilligers werk. Deelname aan lokale activiteiten en evenementen  moedigen wij aan. Wij acteren op basis van inzicht in de behoefte van E.U.-migranten m.b.t. wonen, inburgering en informatievoorziening. Interculturele integratieactiviteiten stimuleren wij.

  • Jeugdzorg

Waar gaat dit over?
Jongeren hebben ondersteuning nodig op het gebied van gezondheid, onderwijs, vrije tijd en begeleiding naar werk. Soms is gespecialiseerde hulp nodig.

Wat vindt INbox?
Er moet niet bezuinigd worden op de zorg aan kwetsbare jongeren. Er is aandacht  voor vroegtijdige schoolverlaters en van analfabetisme onder jongeren mag eigenlijk geen sprake zijn.

Daar waar nodig  bevorderen wij opvoedingsondersteuning.  Daarmee richten we ons op het voorkomen van uitvallers. Brede school en Jongerenwerk creëren  kansen, boren talent aan en stimuleren activiteiten. Jongeren moeten nadrukkelijker worden uitgenodigd om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk en om deel te nemen aan de (politieke) discussies over maatschappelijke thema’s die hen direct raken. Door hen iets aan te bieden, mogen wij hen ook iets vragen.

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Waar gaat dit over?
De Wmo is bedoeld voor burgers die thuis ondersteuning nodig hebben om zo zelfredzaam te blijven. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te blijven doen (te participeren) in de samenleving, voor jongeren, ouderen of mensen met een beperking.

Wat vindt INbox?
De Wmo is een vangnet voor iedereen die dat nodig heeft, een vangnet voor als het je zelf even niet lukt. Dat vangnet moet goed zijn, maar nog beter is het als je het helemaal niet nodig hebt. INbox wil iedereen helpen om zelfstandig mee te kunnen doen in de maatschappij en zet zich daarvoor in. Dat vraagt dat ons met elkaar verbonden voelen, dat we samen verantwoording nemen  voor elkaar. Na de corona is de noodzaak daarvoor veel scherper geworden.

Steun vinden we dichtbij. Dichtbij betekent “ in je buurt “, Op een plaats waar mensen makkelijk samen kunnen komen, binnen kunnen lopen, samen kunnen zijn. Dichtbij is  plek waar mensen zich thuis voelen en  verantwoordelijk zijn voor elkaar. Het moet ook een plek zijn waar je informatie kunt krijgen. De gemeenschapshuizen spelen een belangrijke rol. INbox vindt dat de gemeente  deze moet faciliteren, waarbij er gerust wat eisen  kunnen worden gesteld aan de wijze waarop zij hun rol vervullen.

Samenwerking tussen hulpverleners is belangrijk en leidt tot zorg op maat. Mantelzorgers en vrijwilligers doen goed werk en hebben soms ook zelf ondersteuning nodig.

  • Arbeidsparticipatie

Waar gaat dit over?
Iedereen heeft recht op arbeid en moet mee kunnen doen. Daar staat tegenover dat een gemeentelijke overheid er ook moeite voor doet het percentage waar arbeidsparticipatie op duidt, te verhogen.

Wat vindt INbox?
In 2018 bedroeg het percentage van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de potentiele beroepsbevolking 68,4 %. Iets “ beter “ dan het landelijk gemiddelde. Tezamen met  WSD kunnen we streven naar een verbetering van dit percentage. De vraag rijst of wij iemand de vis geven, of de hengel om die te vangen. Wij staan voor een zelfwerkzame maatschappij, met dito kansen en een dito hengel, en daarmee ook een stuk transformatie van het sociaal domein.

  • Volksgezondheid

Waar gaat dit over?
De Corona-crisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk onze gezondheid is. Iedereen wil  een levensverwachting met een gezond perspectief. Voor een deel heeft iedereen daarbij een eigen verantwoordelijkheid maar de gemeente heeft invloed op de kansen.

Wat vindt INbox?
Bewustwording speelt een steeds grotere rol. Wat alcohol, drugs, obesitas, etc. met ons doen, is duidelijk. Veel en juiste voorlichting over preventie kunnen bijdragen aan een gezonde levensstijl voor jong en oud. De zorg voor goed begaanbare stoepen en fietspaden stimuleert bewegen in de buitenlucht. Een groene omgeving nodigt uit om op pad te gaan en te bewegen. Burgerinitiatieven op dit gebied blijven wij ondersteunen. Met verpleegkundigen op wijkniveau kunnen wij ook eenzaamheid tegengaan.

  • Onderwijs

Waar gaat dit over?
Binnen het onderwijs is er aandacht voor de begeleiding van kinderen en ouders. De gemeente heeft een rol op het gebied van onderwijshuisvesting.

Wat vindt INbox?
Er blijven goede voorzieningen voor kinderopvang. Wij volgen demografische ontwikkelingen m.b.t. onderwijsinstellingen en trekken daar conclusies uit. Als wij kansen creëren voor kinderen, helpen wij jongeren om hun ambities waar te maken. Voorwaarde is dat wij schoolverzuim blijvend aanpakken. Wij kijken naar het brede schoolconcept. Diverse activiteiten – voor jong en oud – vinden zoveel mogelijk binnen de woonwijk plaats.

Vanwege het economische gegeven dat er binnen onze gemeentegrenzen veel maak-industrie is gevestigd, moeten wij een extra focus hebben voor “Techniekonderwijs”. De gemeente moet technische bedrijven en instellingen stimuleren om deel te nemen aan techniekprojecten op scholen. Wellicht ligt hier ook nog een rol voor oudere werknemers die hun kennis in een deeltijdplan nog willen overdragen i.p.v. “gedwongen“ thuis te zitten.

  • Transitie

Waar gaat dit over?
Het zorgdomein was vooral aanbodgericht en voor elke kwestie was er een apart loket. Steeds meer wordt gelet op de behoefte die de mensen hebben en werken zorgaanbieders samen. Ook regionaal moet er worden samengewerkt omdat we als gemeente niet alles zelf kunnen en mogen regelen. De interactie tussen gemeente en aanbieder (zorg, preventie en ondersteuning) is een cruciale factor. Die samenwerking moet creatieve oplossingen opleveren met behoud van de eigen rol en tegen een redelijke prijs. Dus keuzes maken, duidelijk krijgen wat de consequenties zijn van die keuzes, en een tijdpad met een evaluatie moment waarop duidelijk wordt of de investering oplevert wat je als gemeente vraagt.

Wat vindt INbox?
Het gaat om mensen en niet om klanten. Het gaat om wat we bereiken in plaats van wat we doen.

Inwoners doen van alles zelf, voor en met elkaar: ontmoeting, vereniging, een-op-een-betrokkenheid. Dat “samen en met elkaar” belangrijk is, heeft de coronacrises duidelijk onderstreept. We vinden dan ook de gemeente en de zorgaanbieders dat moeten blijven faciliteren en daar nog meer op in moeten zetten. INbox vindt daarbij de rol van buurt- en gemeenschapshuizen, van wijkteam, en van schuldhulpmaatjes van groot belang. Dit hoort dichtbij beschikbaar te zijn voor mensen ondersteuning nodig hebben, thuis in de wijk.

De regionale samenwerking blijven we kritisch volgen en we stellen ons steeds de vraag: levert het  voordelen op en kan de gemeenteraad er voldoende grip op houden.