Meewerkend Bestuur

Besturen is een continue bedrijvigheid. Besluitvorming, vooral gebaseerd op de mening van een democratisch gekozen meerderheid, vraagt om een voortdurende aanpassing bij onverwachte oorzaken. Gebeurtenissen zoals bv. een pandemie, maar ook belemmerende maatregelen en richtlijnen van de landelijke of provinciale overheid, maken bijsturing van het voorgenomen beleid voortdurend noodzakelijk. INbox beoogt daarin, bij voorkeur als partner in een coalitie, mede richting en invulling te geven, en daarmee oplossingen te bieden aan de opzet en bedoelingen van ‘meewerkend bestuur’.

  • Verantwoordelijkheid nemen

Waar gaat dit over?
Gemeenteraad en college van B&W hebben een aantal wettelijke taken (zelfbestuur). Maar daarnaast hebben beiden een aantal bevoegdheden op basis van autonomie . Vooral dat laatste geeft het lokale bestuur de nodige ruimte voor eigen invulling. Het college heeft vooral een voorbereidende taak, maar de gemeenteraad als hoogste gemeentelijk orgaan heeft zowel een besluitvormende als controlerende opdracht. INbox is in beide organen vertegenwoordigd.

Enige jaren geleden is het proces van meewerkend bestuur in gang gezet, gekoppeld aan de ambtelijke samenwerking met St. Michielsgestel. Op 1 januari 2021 wordt de gemeente Esch toegevoegd.

Wat vindt INbox?
Als gevolg van de terugtredende landelijke overheid, gepaard gaande met een niet-evenredige financiële compensatie, kampt elk gemeentebestuur met de problemen daarvan. Autonoom besturen op lokaal niveau betekent het zorgvuldig maken van keuzes en het nemen van beslissingen die van grote invloed zijn op het dagelijks functioneren van het Boxtels bedrijfsleven en de burger. Het zou een foute veronderstelling zijn als de intentieverklaring van het gemeentebestuur beleefd wordt als een dictaat van bovenaf. Juist binnen het kader van ‘Meewerkend Boxtel’ wordt gestreefd naar een wezenlijke, open en verbindende wisselwerking, waarbij wederzijds vanuit een positieve opstelling zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met ieders belangen en financiële mogelijkheden.

Vanuit die optiek vraagt het elk jaar vaststellen van een sluitende begroting iedere keer weer om, een inventieve, verantwoorde en toekomstgerichte visie die rekening houdt met voortschrijdend inzicht.

Het ambtelijk samengaan met de buurgemeente St. Michielsgestel noopt tot een heroverweging. Naar de mening van INbox mogelijk ook tot onderzoek naar bestuurlijke samenwerking/samengaan.

De inwoners van Esch krijgen in 2021 te maken met een nieuw bestuur. Het vraagt van het huidige Boxtel een passend welkom. INbox wil daaraan een positieve bijdrage leveren door een luisterend oor en begrip voor de nieuwe (en oude) status van de Eschse inwoners. Wij  ondersteunen het behoud van Eschse tradities.

Niet alleen van raad en college verwacht de burger in de politieke besluitvorming een positieve grondhouding. Ook van het ambtelijk apparaat wordt een optimale medewerking verwacht, invulling gevend aan Meewerkend Boxtel. Optimale kwaliteit van dienstverlening, dienstbaar aan de Boxtelse gemeenschap en vooral handelend in de ‘geest van de wet’, is een van de onderliggende uitgangspunten.

INbox heeft al heel wat bestuursperiodes medeverantwoordelijkheid gedragen voor het dagelijks bestuur. Mede gelet op de gewenste invloed streeft INbox wederom naar deelname aan het college in de nieuwe raadsperiode.