Duurzaamheid

Onze aarde deed er honderden miljoenen jaren over om fossiele producten te vervaardigen die wij in amper 150 jaar erdoor jagen. En dat terwijl de CO2 daaruit dezelfde planeet ernstig aantast.

  • Klimaatadaptatie en energietransitie

Waar gaat dit over?
Het klimaat verandert in een rap tempo. Er treden langer wordende periodes van droogte op, de gemiddelde temperatuur stijgt en als het dan regent, krijgen we te maken met steeds hevigere regenbuien. En daarnaast moeten we dealen met een immense uitstoot van CO2.

Wat vindt INbox?
We zullen ons moeten aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat kun je inderdaad zelf zijn, maar het kan ook je directe leefomgeving zijn. Boxtel was met De Kleine Aarde ooit de bakermat van duurzaamheid. Wij hoeven niet weer per se voorop te lopen. Maar achterblijven willen we zeker niet. Wij staan achter de winning van energie uit wind en zon. INbox kiest voor opwekking van zonne-energie waar het kan en past in het landschap. En, als dat onvoldoende is, gaan wij geen “ nee “ zeggen tegen opwekking van winderenergie. Sterker nog, het ruimtelijk beslag dat de winning van zonne-energie legt op onze groene ruimte, is een extra reden om voor wind te kiezen. Zo willen wij met andere vormen van energiewinning proberen de klimaatverandering een halt toe te roepen en zien daarvoor de Regionale Energie Strategie ( RES ) als een mooi middel.

  • Afval

Waar gaat dit over?
Als de inhoud van een gemiddelde grijze kliko wordt onderzocht, wordt geconstateerd dat circa 95 % daarvan niet in de grijze bak thuishoort.

Wat vindt INbox?
Moeten wij dan nog wel van afval spreken? Het is simpel. Wat uit de grijze kliko komt, wordt verbrand. En wat wordt verbrand, moeten we weer gaan maken. En zo verschralen we onze kostbare planeet, tot die niets meer kan leveren. Het primaire streven is dat wij zo snel mogelijk jaarlijks maximaal 100 kilo “afval“ per huishouden aan de straat zetten. Wij gaan aan onze bewoners duidelijk maken dat er dan nog altijd 95 kilo materiaal wordt aangeleverd dat voor hergebruik in aanmerking komt. Dat is sturen op bewustwording. Als dat wordt bevorderd door minder vaak de grijze kliko te ledigen, zullen wij dat ondersteunen.

  • Milieu

Waar gaat dit over?
De kwaliteit van ons leven is afhankelijk van de kwaliteit van onze omgeving. De uitbraak van het Corona virus heeft duidelijk gemaakt dat er binnen milieuaspecten geen prioritering is aan te geven. Wat vandaag een hangijzer is, wordt morgen gerelativeerd.

Wat vindt INbox?
Een overheid heeft een zorgplicht naar haar bewoners. Die verantwoordelijkheid noopt die overheid vaak tot het maken van keuzes. Keuzes die gaan over de effecten van goederentreinen (geluid en trillingen), over de uitstoot van stikstof (relatie De Kampina), of over de ontwikkelingen in de agrarische sector (relatie VION). Bij besluiten, waar nog keuzes voorhanden zijn, moet de dialoog worden gezocht. Wat er ook wordt gekozen, het mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid. De ODBN draagt met haar vergunningverlening en handhaving bij aan een schoon en veilig Boxtel. Daarom blijven wij, samen met de bestuurlijke partners, kritisch t.a.v. de inzet van de ODBN.

  • Plattelandsvernieuwing

Waar gaat dit over?
De landbouw zit bij veel agrariërs in het bloed. Als daar problemen zijn met bedrijfsopvolging, o.a. door steeds strengere milieu regels, doet dat zeer. Maar het gaat, mede door de landbouw, ook slecht met de natuur en dus het landschap.

Wat vindt INbox?
Wij denken dat plattelandsvernieuwing hét middel is om deze neerwaartse spiraal te doorbreken. Met dit proces kunnen we een kwaliteitsimpuls aan de sector geven, terwijl we natuur en landschapsbeleving (recreatie van groot belang) daarin laten meeliften. Wij gaan nog meer met de boeren in gesprek of vormen de springplank richting de provincie. Boeren met een meer solide, economische basis kunnen dan hun bedrijf renoveren en op die manier nog generaties lang door blijven boeren met als uitgangspunt dat er geen landbouwoverschotten ontstaan. Door ander koopgedrag van de consumenten, kunnen veestapels krimpen. Dit samenspel zullen wij duidelijk moeten maken.

  • Riolering

Waar gaat dit over?
De aanleg van het riool systeem heeft met grote waarschijnlijkheid het meest bijgedragen aan onze volksgezondheid.

Wat vindt INbox?
Ons riool systeem heeft het druk. Regenbuien worden steeds heviger. De neerslag tijdens de afgelopen winter loog er niet om. Ons systeem is niet berekend op de hoeveelheid die het moest verwerken. Om verdroging tegen te gaan willen liefst geen regenwater in het systeem. Wij willen de komende jaren nog meer inzetten op het afkoppelen van hemelwaterafvoer en het realiseren van (natuurlijke) waterbergingen om het regenwater tijdelijk op te vangen zodat het rioolsysteem niet overbelast raakt. Wij ondersteunen dit met gerichte en nóg betere communicatie.